ماموریت غیر ممکن


 ماموریت غیرممکن


12 ژوئن روز ملی روسیه، روزی که در آن قرار است بزرگترین گروه تروریستی منطقه در پاسخگویی به حملات چند سال گذشته روسیه که در چهار شهر برلین ، سیدنی ، استانبول ، مسکو موفق شده بود تعدادی از سر کرده های آنها را از بین ببرد دست به انتقامی سخت بزنند.